Obecnie przegladasz:   Menu Pedagog Szkolny
large small default
Pedagog szkolny PDF Drukuj Email

 

mgr Jolanta Gawrych

 

-------------------- Godziny pracy: --------------------

Poniedziałek -13.40 – 15.40
Wtorek – 9.10 – 16.30
Środa – 8.40 – 14.20
Czwartek – 8.40 – 11.40
Piątek – 8.40 -14.40

 

 

-------------------- Do obowiązków pedagoga szkolnego należy: --------------------

I.   W zakresie zadań ogólno-wychowawczych.

1.  Dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w gimnazjum.
2.  Dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów gimnazjum.
3.  Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego
kształcenia.
4.  Udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności w wychowywaniu własnych dzieci.
5.  Współudział w opracowaniu Programy  Profilaktyki i Programu Wychowawczego Szkoły.

II.   W zakresie profilaktyki wychowawczej.

1.  Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego.
2.  Rozpoznawanie warunków życia  i nauki uczniów  z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas.
3.  Koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej.

III.  W zakresie indywidualnej opieki  pedagogiczno - psychologicznej.

1.  Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń
szkolnych, problemów rodzinnych i konfliktów  rówieśniczych.
2.  Rozpoznawanie rozwoju intelektualnego , psychicznego, emocjonalnego i fizycznego we
współpracy  ze specjalistami  z  ZPPP, PZP, CPR , OPS
3.  Wnioskowanie  o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo
do Sądu Rodzinnego i placówek opiekuńczo - wychowawczych.

IV.  W zakresie pomocy materialnej.

1.  Rozpoznawanie warunków bytowych uczniów
i występowanie o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej


W szkole prowadzone są zajęcia  integracyjno – adaptacyjne dla klas pierwszych gimnazjum, dla klas drugich – komunikacja interpersonalna oraz dla klas trzecich – zajęcia dotyczące postaw asertywnych. Zajęcia prowadzone są przez: pedagoga, psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz wychowawcę.  
W szkole istnieje Zespół Wychowawczy, mający za zadanie opiniowanie i wspieranie działań uczniów i nauczycieli. Skład zespołu: dyrektor, v-ce dyrektor, pedagog, przedstawiciele wychowawców klas: I, II i III. Zespół corocznie wybierany jest przez Radę Pedagogiczną.

Pedagog szkolny ściśle współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Błoniu oraz Policją, Strażą Miejską, organizacjami i instytucjami zajmującymi się problemami dot. opieki i wychowania.